UM | PAGLAHOK SA ULIRANG GURO SA FILIPINO 2018 KOMISYON SA WIKANG FILIPINO

Bilang pagsuporta sa Memorandum Pangkagawaran Big. 015, s. 2018, lubos na hinihikayat ang mga guro sa elemantarya at sekundarya na lumahok sa patimpalak na banggit.
Ang nagnanais na lumahok ay ipapadala ang pangalan bago dumating ang ika —20 ng Mayo kay:
ATENSIYON: FRAGILYN B. RAFAEL
Tagamasid Pansangay
Kalakip nito ang kalatas ng komisyon at tuntunin ng timpalak.
Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

0936 – Memorandum-FEB-13-18-065