UM | PAGPUPULONG PARA SA PAGHAHANDA SA REGIONAL FESTIVAL OF TALENTS SA FILIPINO

Pinahihintulutan si Bb. Fragilyn B. Rafael na magsagawa ng isang pagpupulong sa Oktubre 15, 2019 sa 2nd Floor Receiving Area, Schools Division Office sa ganap na ika-3:00 ng hapon.

Agenda:
1. Pagpaplano sa paghahanda sa Regional Festival of Talents
2. Iba pang isyu

Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

0453 – Memorandum-OCT-09-19-548