Kalakip nito ay isang kalatas mula sa Komisyon sa Wikang Filipino re:Timpalak Jacinto sa Sanaysay 2021 para sa iyong paglahok na may lubos na pagsasaalang-alang sa DepEd Order No. 9, s. 2005 on Instituting Measures to Increase Engaged Time – On – Task and Ensuring Compliance Therewith, and strict compliance to other existing DepEd rules and guidelines.

Bukod dito, ang pakikilahok ay BOLUNTARYO at WALANG BAYAD NA MAKOLEKTA MULA SA MAG-AARAL, GURO, 0 MAGULANG.

Para sa iyong impormasyon at gabay.

 

0958– Division Advisory No. 043, s. 2021